• 0

Có nhiều bạn nam chắc sẽ như mình là ngại thẩm mỹ nhưng cho tới khi minh biết tới TMV Hương Giang thì mình đã thay đổi suy nghĩ và mình đã thực hiện nâng mũi tại đây.